Yn y Newyddion | In the News

Sioe Llanrwst yn torri tir newydd ym mis Mehefin

Bydd Sioe Wledig Llanrwst yn torri tir newydd yn llythrennol eleni, wrth i’r gwirfoddolwyr fentro i faes newydd ar Heol yr Orsaf yng nghanol y dref – a dyddiad newydd, sef 29 Mehefin, er mwyn gwneud lle i’r Eisteddfod Genedlaethol yma fis Awst.

Yn ôl Huw Clwyd Jones, Cadeirydd Sioe Llanrwst: “Diolch o galon i deulu Haerr o westy’r Dolydd a theulu Evans, Belmont, Llanddoged, am fenthyg eu caeau i ni ar gyfer y Sioe eleni.

“Rydym dafliad carreg o hen safle Kwiks neu Ganolfan Glasdir heddiw, a draws ffordd i Westy’r Dolydd oddi ar yr A470 ar Heol yr Orsaf, Llanrwst.

“Bu’n her i’r tîm, ond un a ddaeth â’r gwirfoddolwyr at ei gilydd yn ystod cyfnod cynllunio’r maes ac rydym wedi gweithio’n agos mewn partneriaeth â swyddogion Cyngor Conwy ac asiantaethau eraill.

“Dylai’r ymwelwyr a’r cystadleuwyr gadw llygad barcud ar arwyddion penodol o gwmpas safle’r Cae Sioe ar y diwrnod, a bydd ein stiwardiaid ymroddedig hefyd yn weledol i roi pawb ar ben ffordd. Mae hi’n waith tîm dyffryn cyfan, heb os!”

Carreg filltir bwysig arall eleni fydd ail gyflwyno’r gystadleuaeth gneifio. Bydd dau ddosbarth ar gael, un i’r ifanc a’r llall i’r rhai canolradd i gychwyn am 1.30yp. Y tâl cystadlu fydd £6 i’r ifanc ac £8 i’r dosbarth canolradd, a’r beirniad profiadol Gwyn Davies, Eidda, Padog ger Betws-y-Coed fydd wrth y llyw.

Fel yr esbonia Huw Clwyd: “Rydym yn ffodus o gael criw brwdfrydig o ffermwyr ifanc sy’n awyddus i weld y cneifio’n rhan o arlwy Sioe Llanrwst eto, 16 mlynedd ers i’r gystadleuaeth gael ei chynnal diwethaf ar faes y Sioe.

“Yn ddiddorol, Gwyn Jones, pencampwr cystadleuaeth gneifio cyntaf un Sioe Llanrwst ym 1977, fydd yn cyflwyno un o ddwy gwpan fel gwobrau eleni. Mae’r ail, Cwpan Emrys Evans, yn rhodd er cof am Emrys – cneifiwr brwd a chymeriad heb ei ail a arferai roi o’i amser i’r Sioe bob blwyddyn.

“Bydd Tudur Wyn yn dod atom eto eleni i gloi gweithgareddau’r Sioe. Mae’n apelio at bob cenhedlaeth, gyda’i fersiynau o glasuron poblogaidd Dafydd Iwan a Hogia’r Wyddfa. Mae’n ffordd braf o roi diweddglo dyledus yn y babell fwyd a diod ar ddiwedd diwrnod llawn o weithgareddau.

Bydd giatiau’r Sioe yn agor am 9 y bore, cyn i waith beirniadu’r da byw a’r cynnyrch cartref fynd rhagddo gydol y bore. Am 10:15am, bydd y beirniaid yn dechrau bwrw golwg dros  gystadleuwyr yr adrannau defaid a gwartheg cyn i arddangosfa adar ysglyfaethus hawlio’r prif gylch am 11:30am ac eto am 2:30pm. Am 12:30pm, bydd Bwyellwyr Gwynedd yn dangos eu campau, cyn i’r Llywydd Mr Phillip Hughes Jones o fferm Rhyd-y-Creuau, ger Betws-y-coed, agor y Sioe yn swyddogol. Cynhelir gornest boblogaidd y tynnu rhaff am 3:30pm ac wedyn bydd y rasio ceffylau hwyliog yr ‘Inter-Hunt’ yn digwydd am 4pm. Bydd cyfle i ddathlu’r diwrnod mewn steil gyda’r diddanwr poblogaidd Tudur Wyn tua 6pm ym mar y Sioe. Pris mynediad i oedolion yw £7, plant £3, a thocyn teulu gostyngedig (2+2) am £16.

Cafwyd profedigaeth fel Cymdeithas y Sioe eleni, a hoffai’r pwyllgor fynegi ei gydymdeimlad dwysaf â theulu Mair Williams, Tŷ Gwyn, sydd wedi croesawu’r Sioe i’w tir ers blynyddoedd maith. Hyd yn oed dan amgylchiadau heriol, gwlyb a gwyntog y blynyddoedd diwethaf, roedd Mair bob amser yn barod gyda’i gwên, ei hanogaeth a’i hagwedd gadarnhaol at bopeth.

Meddai Anwen Gwilym, Ysgrifennydd y Sioe: “Bu’n fraint cydweithio â hi, ac mae ein dyled yn fawr i wragedd fel Mrs Mair Williams am gadw’r ffydd yn y bywyd gwledig. Bydd hi gyda ni ddydd Sadwrn mewn ysbryd, heb os.

“Byddai Mair Williams, fel y diweddar Mary Jones, Llwyn Richard, Cadeirydd benywaidd cynta’r Sioe a’n diweddar Ysgrifennydd, Dorothy Roberts, Caerhun, a chymaint o’r merched eraill sy’n cyfrannu at y diwrnod, wrth eu boddau o weld cenhedlaeth ifanc o ferched yn cymryd yr awenau ac yn trefnu’r holl weithgareddau amrywiol ar faes y sioe. Mae’r gweithwyr caled hyn – yn ferched a dynion – wir yn ysbrydoli rhywun.”

Ychwanegodd Huw Clwyd Jones: “Cawsom fwy o nawdd nag erioed gan fusnesau lleol eleni, gyda thros 80 o gwmnïau yn cefnogi Sioe Wledig Llanrwst, felly diolch i bawb. Mae nifer y cystadleuwyr ar i fyny hefyd, efallai oherwydd y dyddiad newydd wrth i gystadleuwyr o bell ac agos baratoi eu stoc ar gyfer y sioeau mwy, gan gynnwys Y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth barhaus, yn enwedig ein hysgrifenyddes ddyfal Anwen Gwilym - go brin y byddai llawer o’r tasgau a’r trefniadau y tu ôl i’r llenni yn gyflawn hebddi - diolch fil!”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan www.sioellanrwstshow.co.uk a thudalen facebook ‘Sioe Wledig Llanrwst Rural Show’. Trowch i’r wefan am y manylion diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch secretary@sioellanrwstshow.co.uk neu ffoniwch 01492 642015 (ar ôl 6yh).

- Diwedd -

I’r wasg, cysylltwch â / For more media info, contact:

Ffion Clwyd, ffion@pi-ar.cymru 07702 048184 neu 01745 550123

image001.jpg
Llanrwst Show breaks new ground with midsummer, June Show

Llanrwst Rural Show will break new ground, literally, this year as the team of volunteers venture to a new location in the heart of the town on Station Road and a new midsummer show, the 29th of June, making way for the National Eisteddfod which comes to Conwy county this coming August.

Huw Clwyd Jones, Chair of Llanrwst Show said: “A big thank you goes to the Haerr family of Meadowsweet Hotel and the Evans family of Belmont, Llanddoged for allowing us to use their fields for this year’s Show.

“The site is located a stone’s throw away from the old Kwiks site, now Glasdir Centre and across the road from ‘The Meadowsweet Hotel’ off the A470 at Station Road, Llanrwst.

“It has been another challenge for the team, but one which has seen all the volunteers work together during the forward planning stages, and working closely in partnership with Conwy county officials and other agencies. 

“Visitors to the Show, including competitors are encouraged to keep an eye out for specific signage in and around the Show field, together with our hard working and committed stewards directing people to the field effectively and efficiently. It truly is a huge Conwy Valley team effort.

Another first for the Show this year is the re-introduction of a shearing competition. Two classes will be introduced this year, a junior and an intermediate class starting from 1:30pm. Entries will be £6 for juniors and £8 for Intermediate, with experienced judge, Gwyn Davies, Eidda, Padog, Betws-y-Coed keeping a beady eye on the young shearers.

Huw Clwyd explains: “We are fortunate to have an enthusiastic team of young farmers keen to introduce the shearing competitions back to Llanrwst Show’s activities, sixteen years since the last competition was held at the show.

“Interestingly, the champion of the first ever shearing competition at Llanrwst Show in 1977, Gwyn Jones of Llanrwst will this year present one of two brand new cups as the shearing prizes. The second, the Emrys Evans Cup has been presented in memory of Emrys, a keen shearer and a fun loving, boisterous character, who volunteered annually at the Show.”

“Tudur Wyn joins us again this year to conclude the Show’s activities. He is renowned for his generational appeal ability, singing Welsh versions of popular artists such as Dafydd Iwan and Hogia’r Wyddfa. As the finale to the Show, he creates a brilliant community atmosphere in the food and drinks tent.”

The Show gates open at 9:00am with judging stock and produce competitions occurring during the morning. At 10:15am the sheep and beef section competitions will begin adjudicating before the Bird of Prey Display begins at 11:30am, and again at 2:30pm in the main ring. 12:30 sees Bwyellwyr Gwynedd axemen demonstrate their prowess before Show President, Mr Philip Hughes Jones of Rhyd-y-Creuau, near Betws y Coed opens the Show officially. The popular tug of war competition takes place at 3:30pm before the Inter-Hunt Horses Relay takes place at around 4:00pm with the crowd puller, Tudur Wyn, taking over the entertainment proceedings at the Show bar at 6:00pm. Admission to the Show is adults £7, children £3 with a family ticket (2+2) available at a reduced rate of £16.

This year has seen another loss to the Society team, and the Show wish to express their sincere condolences to Mrs Mair Williams, Tŷ Gwyn’s family who welcomed the Show’s activities to their fields each year. Even during those challenging wet and windy conditions we experienced in recent years, Mair always had a smile on her face, a word of encouragement and a positive outlook on life.

Anwen Gwilym, Show Secretary said: “We were privileged to work with her and are indebted to women like Mrs Mair Williams for her quiet confidence and anchorage to all things rural. She will be with us in spirit on the day, no doubt.

“Mair Williams, like the late Mary Jones, Llwyn Richard, the first female Chair and Llanrwst Show Secretary, the late Dorothy Roberts, Caerhun, and so many other women who take charge and organise so many of the tasks surrounding Llanrwst Show would be delighted to see the younger generation of women coming forward to lead and organise activities on the show field. It is truly inspiring to work with these hard working women and men.”

Huw Clwyd Jones added: “Sponsorship from local businesses is again at an all-time high, with over 80 companies supporting Llanrwst Rural Show, so thank you. Entries are up on previous years, probably due to the date change as competitors from far and wide prepare their animals for the larger shows, including the Royal Welsh Show. We are grateful to everyone for their continued support, especially our hard working secretary, Anwen Gwilym, without whom many of the organisational tasks behind the scenes would not be met – diolch!

Information is available from the website www.sioellanrwstshow.co.uk and follow any updates on facebook ‘Sioe Wledig Llanrwst Rural Show’.  Entries are still open. Please refer to the website for in-depth details.

For any further information, email the Secretary secretary@sioellanrwstshow.co.uk or call 01492 642015 (after 6 pm).

- Ends -

 

I’r wasg, cysylltwch â / for more media info, contact:

Ffion Clwyd, ffion@pi-ar.cymru 07702 048184 neu 01745 550123