top of page

Dau ar dennyn | Two on a halter

Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition

Noddwyd drwy garedigrwydd

Kindly sponsored by 

Sioned Lloyd & Lona Davies, NFU Cymru,
Swyddfa Llanrwst, Uwchaled, Ogwen & Nant  Conwy

15875048_1901134346787388_1622483079051659755_o_edited.jpg

Sioeau Eglwysbach, Llanrwst & Cerrigydrudion Shows 2024

Dau ar dennyn  |  Two on a halter

1st Prize = £225; 2nd Prize - £100; 3rd Prize = £50

DSC03228.JPG
Rheolau | Rules
Rheolau | Rules
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl arddangoswyr Gwartheg Bridiau Pur.
  The Competition is open to all Cattle exhibitors entering Pure Bred Cattle. 

 • Rhaid i’r gwartheg gael eu dangos yn nosbarth eu Brid neu Unrhyw Frid Arall gan gynnwys Gwartheg Duon Cymreig, Bridiau  Traddodiadol, Limousin, Simmental, Charolais,  Selers.  
  Cattle must be entered in their Breed or Any Other Breed Classes, including Welsh Black Cattle, Traditional Breeds, Limousin, Simmental, Charolais, Selers. 

 • Nid yw’r gystadleuaeth yn cynnwys arddangoswyr y dosbarthiadau Gwartheg Masnachol.  
  The Competition does not include exhibitors entering Commercial Cattle classes. 

 • Yr arddangoswyr i gyflwyno pâr o anifail y maent yn berchen arnynt, ond nid o reidrwydd wedi’u magu ganddynt.  
  Exhibitors will present a pair of animals in their ownership, but not necessarily bred by them. 

 • Rhaid i’r pâr gael eu dangos yn yr un dosbarth brid (neu’r dosbarth unrhyw frid pur).
  The pair must be entered in the same breed class (or any other pure bred class). 

 • Gall y pâr fod yn gyfuniad o oedran a rhyw, ond does dim rhaid i’r pâr gynnwys yr un anifeiliaid yn y tair sioe. 
  The pair may be any combination of age and sex, however, the pair does not have to be the same animals at each of the 3 shows. 

 • Rhaid i’r arddangoswyr gystadlu yn Sioeau Eglwysbach, Llanrwst a Cherrigydrudion yn 2024.
  Exhibitors must compete at Eglwysbach, Llanrwst and Cerrigydrudion Shows in 2024 

 • Bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn Sioe Cerrigydrudion a rhaid i’r arddangoswr buddugol fod yn bresennol i dderbyn y wobr.  The winner will be announced at Cerrigydrudion Show and the winning exhibitor must be present to receive the prize.

 • Os bydd canlyniad cyfartal yng Ngherrigydrudion, Beirniad y Gwartheg Rhyngfridio fydd yn penderfynu ar y grŵp buddugol.  
  In the event of a tie at Cerrigydrudion, the Cattle Interbreed Judge will decide the winning group. 

 • Petai’r arddangosydd gyda’r marciau mwyaf heb gystadlu yn y 3 sioe, bydd y wobr gyntaf yn mynd i’r arddangosydd gyda’r ail fwyaf o bwyntiau ac yn y blaen.  
  In the event of the exhibitor with the highest number of points not competing in all 3 shows, the 1st prize will be awarded to the exhibitor with the 2nd highest number of points, and so on. 

 • Dyma’r drefn pwyntiau: 1af = 8 pwynt; 2il = 6 pwynt; 3ydd = 4 pwynt. Ni ddyfernir pwyntiau i ddosbarthiadau arbennig, pencampwr neu is-bencampwr y dosbarth. 
  Points will be awarded as follows: 1st = 8 points;     2nd = 6 points; 3rd = 4 points. No points will be awarded for special classes or class champion or reserve. 

 • Bydd yr arddangosydd llwyddiannus yn derbyn £225, yr arddangosydd gyda’r ail fwyaf o bwyntiau yn derbyn £100 a’r arddangosydd gyda’r trydydd fwyaf o bwyntiau yn derbyn £50.
  The winning exhibitor will receive £225 the exhibitor with the second highest number of points will receive £100 and the exhibitor with the third highest number of points will receive £50 

 •  Rhaid i pob arddangosydd ddilyn rheolau perthnasol pob Sioe. 
  All exhibitors must abide by the rules of each show. 

bottom of page