top of page

Y Tri Hwrdd | The Three Rams

Cystadleuaeth  | Competition
Cystadleuaeth   | Competition

Noddwyd trwy garedigrwydd gan FUW

Kindly sponsored by FUW

FUW_colour3.jpg

Sioeau Eglwysbach, Llanrwst & Cerrigydrudion Shows 2024

Grwp o 3 – Hwrdd hŷn, Hwrdd Blwydd a Oen Hwrdd
Group of 3 – Aged Ram, Shearling Ram and Ram Lamb

Beirniad | Judge: Aled Roberts, Bryn Cynhadledd

IMG_4091.JPG
Rheolau | Rules
Rheolau | Rules

Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl arddangoswyr Defaid sydd yn entro 3 hwrdd yn Sioeau Eglwysbach, Llanrwst a
Cherrigydrudion. Nid oes tâl entro i’r gystadleuaeth Tri Hwrdd. Er hynny, mae’n rhaid i’r 3 hwrdd gael eu harddangos yn
nosbarth eu brid neu Unrhyw Frid Arall, a'r arddangoswr i dalu y tâl entro ar gyfer pob un anifail yn y dair Sioe.
The Competition is open to all Sheep exhibitors entering 3 rams in Eglwysbach, Llanrwst and Cerrigydrudion Shows. There is no
entry fee for the Three Rams Competition, however, exhibitors must enter all 3 rams in their breed or any other breed classes,
and pay the entry fee for each animal at all 3 shows.

 

 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl arddangoswyr Defaid sydd yn arddangos Defaid Bridiau Pur.

  The Competition is open to all Sheep exhibitors entering Pure Bred Sheep.

 • Mae’n rhaid i’r grŵp o 3 fod o’r un brîd.

  The group of 3 must be of the same breed.

 • Arddangoswyr i gyflwyno grŵp o 3 hwrdd y maent yn berchen arnynt.

  Exhibitors will present a group of Rams in their ownership.

 • Mae’n rhaid i’r grŵp o 3 gynnwys hwrdd hŷn, hwrdd blwydd ac oen hwrdd, er hynny nid oes raid i’r grŵp gynnwys yr un anifeiliad yn y dair Sioe.

  The group of 3 must include an older ram, a shearling ram and a ram lamb, however the group does not have to be the same animals at each of the 3 shows.

 • Rhaid i’r hwrdd blwydd a’r oen hwrdd fod wedi cael eu magu gan yr arddangoswr, ond does dim raid i’r oen hŷn fod wedi cael ei fagu gan yr arddangoswr.

  The shearling ram and ram lamb must be bred by the exhibitor. The older ram does not have to be bred by the exhibitor.

 • Rhaid i’r hyrddod gael eu harddangos yn nosbarth eu brid ym mhob Sioe.

  The Rams must beentered in their breed class in each show.

 • Os nad oes dosbarth ar gyfer y brîd, rhaid i’r hyrddod gael eu harddangos mewn dosbarth brîdcymysg e.e. Dosbarth Unrhyw Frid Arall. If there is no class for the breed, the Rams must be entered in a mixed breed class, eg, Any Other Breed Class.

 • Mae’r holl arddangoswyr sydd wedi entro’r gystadleuaeth yn gymmwys i gael eu barnu yn y ‘Gystadleuaeth Tri Hwrdd’.

  All exhibitors who have entered the competition will be eligible to be judged in “The Three Rams competition.”

 • Mae unrhyw nifer o ymgeiswyr o’u brid yn gymmwys i gael eu barnu yn y Gystadleuaeth.

  Any number of entries per breed will be eligible to be judged in the Competition.

 • Bydd y Gystadleuaeth Tri Hwrdd yn cael ei barnu gan Feirniaid y Defaid Rhyngfrid ym mhob Sioe.

  The Three Rams competition will be judged by the Sheep Interbreed Judge at each show.

 • Bydd y Gystadleuaeth yn cael ei barnu yn y Prif Gylch, yn union ar ôl beirniadu’r dosbarthiadau Defaid Rhyngfrid ym mhob Sioe.

  The Competition will be judged in the Main Ring, immediately following the judging of the Interbreed Sheep Classes at each show.

 • Rhaid i’r arddangoswyr gystadlu yn Sioeau Eglwysbach, Llanrwst a Cherrigydrudion yn 2024.

  Exhibitors must compete at Eglwysbach, Llanrwst and Cerrigydrudion Shows in 2024.

 • Bydd enw’r ennillyd yn cael ei gyhoeddi yn Sioe Cerrigydrudion a rhaid i’r arddangoswr buddugol fod yn bresennol i dderbyn y wobr. The winner will be announced at Cerrigydrudion Show and the winning exhibitor must be present to receive the prize.

 • Os bydd canlyniad cyfartal yn Sioe Cerrigydrudion, beirniad y Defaid Rhyngfrid fydd yn penderfynnu ar y grŵp buddugol.

  In the event of a tie at Cerrigydrudion, the Sheep Interbreed Judge will decide the winning group.

 • Petai’r arddangoswr gyda’r marciau mwyaf heb gystadlu yn y 3 Sioe, bydd y wobr gyntaf yn mynd i’r arddangoswr gyda’r ail fwyaf o bwyntiau, ac yn y blaen.

  In the event of the exhibitor with the highest number of points not competing in all 3 shows, the 1st prize will be awarded to the exhibitor with the 2nd highest number of points, and so on.

 • Dyma’r drefn pwyntiau

  Points will be awarded as follows

points
 • Bydd yr arddangoswr llwyddiannus yn derbyn £100, yr arddangoswr gyda’r ail fwyaf o bwyntiau yn derbyn £50.

  The winning exhibitor will receive £100, the exhibitor with the second highest number of points will receive £50 

 • Bydd y Pencampwyr a’r Grwp ail orau yn cael eu cyflwyno gyda’u gwobreuon yn y Prif Gylch yn Sioe Cerrigydrudion.

  The Champion and Reserve Groups will be presented with their prizes in the Main Ring at Cerrigydrudion Show.

 • Bydd y Pencampwyr yn cael eu cyflwyno gyda Chwpan yn rhoddedig gan UAC.

  The Champion Group will be presented with a Cup donated by the FUW.

 • Arddangoswyr i ddilyn Rheolau y dair Sioe.

  Exhibitors will abide by the Rules of each Show.

bottom of page