top of page
Amserlen   | Timetable

Gall yr amseroedd newid | All times are subject to change

0900

Cae yn agored i'r cyhoedd

Showground open to the public


Beirniadu/Judging - 

Adrannau A, B, C, D a Shetlands /Welsh Cob Sections A, B, C,D and Shetlands – Prif Gylch/Main Ring

Adran Geffylau/ Horse Section: Ceffylau Ysgafn/ Light Horses - Cae Ceffylau

0930

Beirniadu/Judging


Ffwr a Phlu yn eu cewyll/Fur and Feather to be penned

1015

Beirniadu Defaid a Gwartheg/Judging of Cattle and Sheep – PRIF GYLCH/MAIN RING

Crwbanod Anferthol Aldabra – arddangosfa drwy’r dydd/Aldabra Giant Tortoises on

display throughout the day.

1030

Beirniadu Crefftau Cartref/Homecraft Judging

Cwrs Ystwythder Cwn/Dog Agility Course – PRIF GYLCH/MAIN RING

Gweithgareddau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy (drwy’r dydd) /Conwy Youth Service

Activities (throughout the day)

1230

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration

Cystadleuaeth Cwn Anwes/Pet Dog Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu Ceffylau Gwedd/Judging of Shire Horses – PRIF GYLCH/MAIN RING

Beirniadu/Judging of Welsh Supreme Championship – PRIF GYLCH/MAIN RING

1300

Agoriad Swyddogol y Sioe gan Bet Thomas, Llywydd y Sioe 2024

Official Opening of the Show by Bet Thomas, Show President 2024

1315

Beirniadu Pencampwr Adrannau Defaid a Gwartheg – PRIF GYLCH

Sheep and Cattle Champion Judging – MAIN RING

1330

Cystadleuaeth Gyrru Trol/Carriage Driving Competition – PRIF GYLCH/MAIN RING

1400

Arddangosfa Hen Dractorau/Vintage Tractors Display1430

Beirniadu Ci Anwes Gorau’r Sioe /Judging of Best Pet Dog in Show.

Arddangosfa Bwyellwyr/Axemen Demonstration.

1500

Prif Orymdaith/Grand Parade – PRIF GYLCH/MAIN RING


Rhannu cwpanau Adran Ffwr a Phlu/ Presentation of Fur and Feather awards


1530

Rhannu cwpannau Adran Garddwriaeth a Chrefftau Cartref yn y Babell Gynnyrch

Presentation of Awards of Horticulture and Homecraft in Produce Marquee


Tynnu Rhaff/Tug of War

1600

Inter-Hunt Relay


Jacob a Morgan Elwy a’r Band yn y Bar/at the bar


1800

Yr Anghysur yn y bar/at the bar

Cwestiynau Cyffredin | FAQ
Cwestiynau Cyffredin | FAQ

Cwestiynau Cyffredin
 

 • Beth yw'r cyfeiriad ar gyfer y Sioe?

  • Cyfeiriad y Sioe ydy Y Dolydd, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0DS​
    

 • Sut ydw i’n cofrestru i gystadlu?

  • Gwnewch hyn ar-lein gan ddefnyddio ein system cofrestru ar-lein, fel arall gellir lawrlwytho ffurflenni a'u hanfon yn y post.

 • Faint o'r gloch mae'r sioe yn agor?

  • Mae'r Sioe ar agor i'r cyhoedd am 9.00am gyda'r mynediad olaf am 5.00pm
    

 • Lle alla i barcio?

  • Mae parcio ar gael yn y tri lleoliad a ddangosir ar y map, a bydd arwyddion clir i ymwelwyr
    

 • Faint mae'n ei gostio i barcio?

  • Mae parcio yn rhad ac am ddim.
    

 •  A oes cyfleusterau parcio ar gyfer pobl anabl?

  • Mae llefydd parcio cyfyngedig i’r rhai gyda Bathodyn Glas ar gae’r Sioe ei hun.
    

 • Lle alla i brynu tocynnau?

  • Mae tocynnau 'cyfle cynnar' ar gael ar-lein cyn diwedd Mis Mai, neu mae posib talu wrth gyrraedd y giât.  £8 i oedolion, £3 i blant, ac mae tocyn teulu ar gael (4+4) am £18.00.  Gall plant 5 oed ac iau fynd i mewn am ddim.  Rydym yn derbyn cardiau ac arian parod.
    

 • A oes trafnidiaeth gyhoeddus i'r sioe?

  • Mae Gorsaf Drenau Gogledd Llanrwst yn agos iawn at faes y Sioe; mae Bws Rhif 19X o Landudno yn stopio gyferbyn â maes y Sioe.   

  • Bydd Bysus Llew Jones yn darparu bws wennol am ddim i drigolion Llanrwst.
    

 • A fydd bwyd ar gael?

  • Bydd amrywiaeth o fwyd a diodydd ar gael ar faes y sioe.

 • A oes peiriant arian ar y maes

  • Na, ond mae yna bwyntiau arian parod yn y dref ei hun.  Byddwn hefyd yn derbyn taliadau trwy gerdyn.

 • A oes cyfleusterau meddygol ar y safle?

  • Oes, bydd Ambiwlans St John yn bresennol ar y safle bob amser.
    

 • A oes cyfleusterau toiled ar faes y sioe?

  • Oes, bydd digon o doiledau a thoiledau anabl ar gael ar faes y sioe.
    

 • A ganiateir cŵn?

  • Fe ganiateir cŵn, fodd bynnag, rhaid iddynt fod ar dennyn bob amser a bydd angen i berchnogion lanhau ar ôl eu cŵn.  Ni chaniateir cŵn yn y babell ffwr a phlu.
    

 • Beth yw rhif daliad y sioe?

  • 53-401-8002
    

 • Faint o'r gloch mae'r bar yn agor ac yn cau?

  •  Mae'r bar ar agor am 11:00am a bydd yn cau am 8pm
    

 • Oes yna adloniant yn y Sioe?

  • Oes, bydd yn cychwyn yn y bar am 4pm gyda Jacob a Morgan Elwy ac yna am 6pm, bydd y band lleol 'Yr Anghysur' yn perfformio.

FAQs

 

 • What is the Address for the Show

  • The Show’s address is Y Dolydd, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0DS

  

 • How do I enter?

  • Enter online using our online entry system, alternatively forms can also be downloaded and sent in the post.
    

 

 • What time does the show open?

  • The Show opens to the public at 9.00am with last admission at 5.00pm

 

 • Where can I park?

  • Parking is available at the three locations shown on the map, and will be well sign posted for visitors

 

 • How much does it cost to park?

  • Parking is free

 

 • Are there parking facilities for the disabled?

  • There are limited parking spaces for those with blue badges on the showground itself.

 

 • Where can I buy tickets?

  • ‘Early bird’ tickets are available online, or just pay on arrival at the gate.  £8 for adults, £3 for children and family tickets are available (4+4) for £18.00.  Children 5 years of age and under can enter for free.  We accept cards and cash.
    

 

 • Is there any public transport to the show?

  • Llanrwst North Train Station is very near the Showground, the Number 19X Bus from Llandudno stops opposite the Showground.   

  • Llew Jones Coaches will be providing a free shuttle bus service for the residents of Llanrwst.  

 

 • Will there be food available?

  • There will be a variety of food and drinks available on the showground

 

 • Is there a cashpoint

  • No, but there are cashpoints in the town itself.  We will also be accepting payment by cards.

 

 • Are there any medical facilities on site?

  • Yes, St John Ambulance will be present on site at all times.
    

 

 • Are there toilet facilities on the showground?

  • Yes, there will be plenty of toilets and disabled toilets available on the showground.

 

 • Are dogs allowed?

  • Yes, however they must be on a lead at all times and owners will need to clean up after their dogs.  Dogs will not be allowed in the fur and feather marquee.

 • What is the Show’s Holding Number?

  • 53-401-8002

 

 • What time does the bar open and close?

  • The bar is open at 11:00am and will close at 8pm

 

 • Is there entertainment at the Show?

  • We will have entertainment in the starting at 4pm with Jacob and Morgan Elwy and then at 6pm, local band ‘Yr Anghysur’ will be in the bar. 

Swyddogion | Officers
Swyddogion | Officers
Llywydd | President

Bet Thomas

Cadeirydd | Chairman

Huw Owen, Maenan

Is-gadeirydd | Vice-chairman

Nia Clwyd Owen

Milfeddygon | Veterinary Surgeons

Wern Veterinary Group, Llanrwst

Trysorydd | Treasurer

Euros Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd Cyffredinol | General Secretary

Anwen Gwilym
2, Tan y Bryn, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BZ

01492 642015

Ysgrifennydd Cynorthwyol | Assistant Secretary

Glesni Lloyd, Nant y Rhiw

Ysgrifennydd Nawdd | Sponsorship Secretary

Rachael Jones, Glan Conwy

Ysgrifennydd y Stondinau Masnach
Tradestand Secretary

Gareth Meirion Williams, Carmel

Cynrychiolwyr y Pwyllgor Bwyd
Food Committee Representatives

Delyth Davies ac Esyllt Evans

Ysgrifennydd y Tlysau 
Trophy Secretary

Dwynwen Williams

Cae Haidd, Nebo, Llanrwst, LL26 0TF
07720756609

Ysgrifennydd y Raffl Fawr
Grand Raffl Secretary

Dilys Gwilym & Anwen Jones

Is-Lywyddion | Vice Presidents

Bull Inn, Llanbedr y Cennin

Mr & Mrs A Algieri, Tyddyn Uchaf, Carmel, Llanrwst

Mr G O Edwards, Fferm Tanrallt, Henryd,Conwy

Mr R Edwards, Tanrallt, Tal y Bont

Mr Eric Evans & Sioned Mair, Nant y Fedwen, Carmel, Llanrwst

Mr & Mrs A Hughes, Hendy, Cae Melwr, Llanrwst

Mr E. L Hughes, Coed Llydan, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs E.M. Hughes, Cae Melwr, Llanrwst

Mr & Mrs P Hughes, Coed y Ceirw, Llanrwst

Mrs M Hughes, Siop Marilyn, Trefriw

Mr Alwyn Jones, Rowen

Mr P P Jones, Rhydycreuau, Betws y Coed

Mr & Mrs R M Matthews, Carneddau, Llanrwst

Mr & Mrs B Owen, Bodrach, Carmel, Llanrwst

Mr & Mrs J Owen, Cefn Coch Uchaf, Llanrwst

Mr W I Owen, Nant y Wrach Fawr, Llanrwst

Mr & Mrs A Roberts, 9 Parc yr Eryr, Llanrwst

Mr E Roberts, Ty Gwyn, Llanrwst

Mr & Mrs E Roberts, Godre’r Graig, Llanrwst

Mrs G Roberts, Hendre Wen, Llanrwst

Mr S Roberts, Tyddyn Hen, Llanrwst

T.T. Roberts a’i Gwmni, Bryn Cynhadledd, Llanbedr y Cennin

Ms Manon Williams, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst

Mr & Mrs M Williams, Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst

Rhian & Graham, Rowen

Teulu Awelfryn, Nant y Rhiw, Llarnwst

Teulu Clytiau Teg, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Garth y Pigau, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Blaen Ddol, Tal y Bont

Teulu Gors Wen, Carmel, Llanrwst

Teulu Henblas, Carmel, Llanrwst

Teulu Llwyn Richard, Carmel, Llanrwst

Teulu Llwyn Goronwy, Carmel, Llanrwst

Teulu Pant Siglan, Llanrwst

Teulu Rhiw, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Ty’n Twll, Nant y Rhiw, Llanrwst

Teulu Tyddyn Du, Llanrwst

Mr & Mrs Rheinallt Williams, Bryn Dyffryn, Melin y Coed, Llanrwst

Mr & Mrs A Jones, Cyffdy

Mr & Mrs Ll. Jones, Fedw, Nant y Rhiw

Mr & Mrs E. Jones, Parc yr Eryr

Teithio i'r Sioe | Getting to the Show
Teithio i'r Sioe | Getting to the Show

Y DOLYDD, FFORDD YR ORSAF, LLANRWST, LL26 0DS

Ni chaniateir ceir ar y Cae Sioe

Cars are not allowed on the Show Ground

Trwy garedigrwydd:

Mr & Mrs Euros Evans, Belmont, Llanrwst

Mr & Mrs Nelson Haerr, Meadowsweet, Llanrwst.

Mynediad | Entry
Mynediad | Entry

Mynediad:  Oedolion £8; Plant £3; tocyn Teulu: £18 (2+2)

Admission:  Adults:  £8; Children: £3; Family Ticket: £18 (2+2)

Gelli'r talu gyda cerdyn | Card payments welcome

bottom of page